Етикет: Длъжностно лице инструктаж

Дистанционно обучение по ЗБУТ Длъжностни лица по ЗБУТ Длъжностно лице инструктаж

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,провеждащо инструктаж по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,провеждащо инструктаж

Инструктажи, които провежда длъжностното лице, след получаване на сертификат       Функциите на длъжностното лице, провеждащо инструктажите, са ключови за спазване на здравословни и безопасни условия на труд. Чрез инструкциите, които дава на работниците, той е в състояние да предотврати или намали жертвите в аварийни ситуации. Ето защо не трябва никога да се подценява важността на инструктажа и да се прескача, само слагайки формално подпис върху съответната книга. Преминаването на курс по ЗБУТ дава на съответното длъжностно лице да провежда няколко вида инструктажи, всеки от които има своето значение и място в трудовия процес на всяка компания.        На първо място е първоначалният инструктаж, както е видимо и от името, което той носи. Той предшества всяка работа без значение за кое звено във фирмата се отнася. Той е общ за всички, не съдържа специфична информация за конкретното работно място или дейност. Най-често този инструктаж дава информация как да се действа при заплахи от общ характер и от външен източник. Началният инструктаж се отнася и за природни бедствия, върху които човек няма никакъв контрол.         Вторият вид инструктаж, който длъжностното лице има да прави провежда и ръководи, е инструктажа на работното място. Той вече е по-специфичен и е свързан с конкретни условия и дейности, отнасящи се само и предимно за фирмата, в която работи инструктираното лице. На базата на своите знания, длъжностното лице разработва адекватен план за действие при аварии и бедствия, който най-добре да предпази хората. При изготвянето на този план и инструктаж, лицето взима предвид конкретната дейност и особености на сградата, халето или каквото е помещението на работа.          Ежедневният инструктаж е друг вид. Особеното при него е, че той може да се мени в зависимост от дейността през деня. Например в строителството работата е на етапи. Такъв е и инструктажа и той се отнася за това, което ще се върши конкретно през деня.          В своята работа длъжностното лице извършва и още два вида инструктажи. Единият е периодичен. Той има също по-общ характер. Провежда се на определен период от време – месец, шестмесечие и т.н. За разлика от него извънредният инструктаж е по-особен. При него няма планиране. Той влиза в действие, когато има обстоятелства, които не би следвало да са част от нормалния работен процес. Обикновено такъв инструктаж се налага след сериозни аварии, повреди в оборудването или травми на хора в следствие на работа. За радост той се налага рядко, но е неизменна част от работата на длъжностното лице по инструктажите и е негово задължение, когато това се наложи. 

Прочети повече