Месец: юли 2019

Дистанционно обучение по ЗБУТ Длъжностни лица по ЗБУТ Длъжностно лице инструктаж

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,провеждащо инструктаж по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,провеждащо инструктаж

Инструктажи, които провежда длъжностното лице, след получаване на сертификат       Функциите на длъжностното лице, провеждащо инструктажите, са ключови за спазване на здравословни и безопасни условия на труд. Чрез инструкциите, които дава на работниците, той е в състояние да предотврати или намали жертвите в аварийни ситуации. Ето защо не трябва никога да се подценява важността на инструктажа и да се прескача, само слагайки формално подпис върху съответната книга. Преминаването на курс по ЗБУТ дава на съответното длъжностно лице да провежда няколко вида инструктажи, всеки от които има своето значение и място в трудовия процес на всяка компания.        На първо място е първоначалният инструктаж, както е видимо и от името, което той носи. Той предшества всяка работа без значение за кое звено във фирмата се отнася. Той е общ за всички, не съдържа специфична информация за конкретното работно място или дейност. Най-често този инструктаж дава информация как да се действа при заплахи от общ характер и от външен източник. Началният инструктаж се отнася и за природни бедствия, върху които човек няма никакъв контрол.         Вторият вид инструктаж, който длъжностното лице има да прави провежда и ръководи, е инструктажа на работното място. Той вече е по-специфичен и е свързан с конкретни условия и дейности, отнасящи се само и предимно за фирмата, в която работи инструктираното лице. На базата на своите знания, длъжностното лице разработва адекватен план за действие при аварии и бедствия, който най-добре да предпази хората. При изготвянето на този план и инструктаж, лицето взима предвид конкретната дейност и особености на сградата, халето или каквото е помещението на работа.          Ежедневният инструктаж е друг вид. Особеното при него е, че той може да се мени в зависимост от дейността през деня. Например в строителството работата е на етапи. Такъв е и инструктажа и той се отнася за това, което ще се върши конкретно през деня.          В своята работа длъжностното лице извършва и още два вида инструктажи. Единият е периодичен. Той има също по-общ характер. Провежда се на определен период от време – месец, шестмесечие и т.н. За разлика от него извънредният инструктаж е по-особен. При него няма планиране. Той влиза в действие, когато има обстоятелства, които не би следвало да са част от нормалния работен процес. Обикновено такъв инструктаж се налага след сериозни аварии, повреди в оборудването или травми на хора в следствие на работа. За радост той се налага рядко, но е неизменна част от работата на длъжностното лице по инструктажите и е негово задължение, когато това се наложи. 

Прочети повече
Без категория Дистанционно обучение по ЗБУТ Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по Ежегодно обучение на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за Ежегодно обучение на КУТ/ГУТ

За кого е предназначен сертификата за ежегодишно обучение на КУТ и ГУТ         След като вече сте наясно, че ежегодишното обучение засяга всички, е време да помислите как по-лесно да направите така, че всички членове бързо и безпроблемно да получат сертификата си за ежегодишно обучение. Само така ще си гарантирате спокойна работа. Всеки от тях трябва да притежава сертификат или друг вид документ, който може да докаже, че това обучение ежегодно е преминато. За да се улесни процеса на работа и финансовата тежест от курса, законът позволява да не се спазва строго всяка дата, а да се проявява гъвкавост при повторното обучение на всеки от членовете на комитета или групата по условия на труда. В този смисъл може да проведете обучението на някой от членовете след една година, година и половина или дори две, но не по-късно от това. Ако имате голяма фирма, която изисква многоброен комитет, направете така, че членовете да преминават обучението на групи по двама или трима. Има много варианти, които ще паснат най-добре на вашия бизнес и натовареност. Това, което е важно да запомните е, че всеки член на комитета или групата трябва да има ежегодишно обучение, което да е успешно преминато, за целия период на мандата или докато изпълнява тази длъжност във вашата фирма. Не забравяйте да се уверите, че никой не е пропуснат, за да не се окажете в неловко положение при проверка от властите, които отговарят за това обучение.        Комитетът и групата по условия на труда са органи, които са пряко свързани с всичко, което касае сигурността и безопасността на всеки от служителите в една фирма. Качественото и завършено обучение е гаранция за това, че резултатите от работата ще бъдат положителни. Когато веднъж сте създали комитет или група по условия на труда сте наясно, че задължителна част от този процес е обучението на всеки един от членовете.Първоначалното обучение е това, което дава правото да се практикува тази дейност и да се правят планове за безопасност на персонала. От там насетне всичко е практика и спазване на добър ред и дисциплина, с които ще се гарантира спокойствието на работата и целия процес. След като веднъж сте провели това обучение за своите служители, може би сте дочули от колеги, че има е ежегодишно обучение. Всеки ще си помисли дано не се отнася за мен, тъй като това е отново време, средства и промяна на работния процес. Само че то е за всеки. Или по скоро за всеки член на комитет или група по условие на труда, така че никой няма да може да го заобиколи. 

Прочети повече