Етикет: дистанционно обучение

Дистанционно обучение по ЗБУТ Длъжностни лица по ЗБУТ Длъжностно лице инструктаж

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,провеждащо инструктаж по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,провеждащо инструктаж

Инструктажи, които провежда длъжностното лице, след получаване на сертификат       Функциите на длъжностното лице, провеждащо инструктажите, са ключови за спазване на здравословни и безопасни условия на труд. Чрез инструкциите, които дава на работниците, той е в състояние да предотврати или намали жертвите в аварийни ситуации. Ето защо не трябва никога да се подценява важността на инструктажа и да се прескача, само слагайки формално подпис върху съответната книга. Преминаването на курс по ЗБУТ дава на съответното длъжностно лице да провежда няколко вида инструктажи, всеки от които има своето значение и място в трудовия процес на всяка компания.        На първо място е първоначалният инструктаж, както е видимо и от името, което той носи. Той предшества всяка работа без значение за кое звено във фирмата се отнася. Той е общ за всички, не съдържа специфична информация за конкретното работно място или дейност. Най-често този инструктаж дава информация как да се действа при заплахи от общ характер и от външен източник. Началният инструктаж се отнася и за природни бедствия, върху които човек няма никакъв контрол.         Вторият вид инструктаж, който длъжностното лице има да прави провежда и ръководи, е инструктажа на работното място. Той вече е по-специфичен и е свързан с конкретни условия и дейности, отнасящи се само и предимно за фирмата, в която работи инструктираното лице. На базата на своите знания, длъжностното лице разработва адекватен план за действие при аварии и бедствия, който най-добре да предпази хората. При изготвянето на този план и инструктаж, лицето взима предвид конкретната дейност и особености на сградата, халето или каквото е помещението на работа.          Ежедневният инструктаж е друг вид. Особеното при него е, че той може да се мени в зависимост от дейността през деня. Например в строителството работата е на етапи. Такъв е и инструктажа и той се отнася за това, което ще се върши конкретно през деня.          В своята работа длъжностното лице извършва и още два вида инструктажи. Единият е периодичен. Той има също по-общ характер. Провежда се на определен период от време – месец, шестмесечие и т.н. За разлика от него извънредният инструктаж е по-особен. При него няма планиране. Той влиза в действие, когато има обстоятелства, които не би следвало да са част от нормалния работен процес. Обикновено такъв инструктаж се налага след сериозни аварии, повреди в оборудването или травми на хора в следствие на работа. За радост той се налага рядко, но е неизменна част от работата на длъжностното лице по инструктажите и е негово задължение, когато това се наложи. 

Прочети повече
Без категория Дистанционно обучение по ЗБУТ Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по Ежегодно обучение на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за Ежегодно обучение на КУТ/ГУТ

За кого е предназначен сертификата за ежегодишно обучение на КУТ и ГУТ         След като вече сте наясно, че ежегодишното обучение засяга всички, е време да помислите как по-лесно да направите така, че всички членове бързо и безпроблемно да получат сертификата си за ежегодишно обучение. Само така ще си гарантирате спокойна работа. Всеки от тях трябва да притежава сертификат или друг вид документ, който може да докаже, че това обучение ежегодно е преминато. За да се улесни процеса на работа и финансовата тежест от курса, законът позволява да не се спазва строго всяка дата, а да се проявява гъвкавост при повторното обучение на всеки от членовете на комитета или групата по условия на труда. В този смисъл може да проведете обучението на някой от членовете след една година, година и половина или дори две, но не по-късно от това. Ако имате голяма фирма, която изисква многоброен комитет, направете така, че членовете да преминават обучението на групи по двама или трима. Има много варианти, които ще паснат най-добре на вашия бизнес и натовареност. Това, което е важно да запомните е, че всеки член на комитета или групата трябва да има ежегодишно обучение, което да е успешно преминато, за целия период на мандата или докато изпълнява тази длъжност във вашата фирма. Не забравяйте да се уверите, че никой не е пропуснат, за да не се окажете в неловко положение при проверка от властите, които отговарят за това обучение.        Комитетът и групата по условия на труда са органи, които са пряко свързани с всичко, което касае сигурността и безопасността на всеки от служителите в една фирма. Качественото и завършено обучение е гаранция за това, че резултатите от работата ще бъдат положителни. Когато веднъж сте създали комитет или група по условия на труда сте наясно, че задължителна част от този процес е обучението на всеки един от членовете.Първоначалното обучение е това, което дава правото да се практикува тази дейност и да се правят планове за безопасност на персонала. От там насетне всичко е практика и спазване на добър ред и дисциплина, с които ще се гарантира спокойствието на работата и целия процес. След като веднъж сте провели това обучение за своите служители, може би сте дочули от колеги, че има е ежегодишно обучение. Всеки ще си помисли дано не се отнася за мен, тъй като това е отново време, средства и промяна на работния процес. Само че то е за всеки. Или по скоро за всеки член на комитет или група по условие на труда, така че никой няма да може да го заобиколи. 

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ Длъжностни лица по ЗБУТ

Дистанционен курс за Длъжностно лице,което управлява трудовите процеси

Дистанционен курс за Длъжностно лице ,ръководещо трудовите процеси

Длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – времетраене на курса     Длъжностното лице, което управлява трудовите процеси, е една точно толкова сложна длъжност, колкото е дълго и наименованието й. В тази категорията влизат всички ръководни кадри, които имат пряко или косвено значение за управлението на процесите на труд в компанията. В тази графа се включват всички – от мениджъра или управителя до ръководителя на най-малкото и крайно звено във фирмата. Важно е да се знае, че те като кадри с ръководни функции имат най-голямо отношение и отговорност за това, подчинените им, а и те самите да спазват правилата на безопасност на труда.    След като вече имате своите хора на ръководни функции е важно да им осигурите и най-доброто първоначално и ежегодно обучение. Курсът, който длъжностните лица, ръководещи трудовите процеси преминават, е стандартен курс по безопасност на условията на труд. Важното в случая обаче е да предвидим и да изберем най-краткия и лесен начин да обучим ръководния персонал, имайки предвид, че това е ключова част от него. Не е възможно всички ръководни кадри да отсъстват по едно и също време, за да вземат участие в този курс. Затова най-добре те да преминават този курс стъпаловидно, без да се пречи на трудовия процес.     Тъй като курсът задължително трае най-малко тридесет лекторски часа, то трябва да се съобрази за колко най-кратко те могат да се преминат. Би било добре ръководните кадри да се разделят на групи в зависимост от броя им и да се извика лектор на място във фирмата, който ще обучава всяка от групите по различно време на деня.     Добър вариант би било и онлайн обучението, при който фирмата ще купи достъп за всички служители, които подлежат на това обучение. След това всеки от тях ще определи темпото си на работа и времето, което ще отделя на ден за учене. В този случай обаче е много важно да се постави краен срок за всички, тъй като свободата на учене може да доведе до доста голямо забавяне на завършването на този курс.     Като далновиден ръководен кадър всеки мениджър трябва да предвиди максимум месец за това обучение на длъжностни лица, които управляват трудовите процеси. Имайки предвид, че става въпрос за хора, на всеки се налага да прекъсне обучението за малко, да отсъства, да вземе отпуск по болест, за дете и т.н. Така че тридесет дни е един разумен и спокоен срок, но не повече от това.

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ

Същност на дистанционното обучение по ЗБУТ

дистанционни курсове по ЗБУТ

Предимства на онлайн курсове по ЗБУТ Темата за здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в днешни дни е твърде актуална, най-вече в сферите на труд, в които рисковете от нараняване са относително високи. Законът, с който са въведени в страната, датира от началото на демократичните промени. Основни приоритети са безопасността и здравето на трудещите се. Спазването на приетите норми е от изключителна важност, като нарушенията често водят до големи парични санкции. С времето ясно се е очертала необходимостта от адекватно и професионално обучение по ЗБУТ. Тази функция в обществото се изпълнява от редица институции, фирми и частни лица. Всички те предлагат различни видове курсове, сред които като най-бързо развиващ се и най-проспериращ се очертава дистанционният. Той се характеризира най-вече с удобството и достъпността си, но тези качества са само малка част от привилегиите, които придобиват избралите го. Известна най-вече с онлайн варианта си, тази форма на подготовка често бива сравнявана с останалите, в които се изисква задължително присъствие, и почти винаги излиза победител при паралелно разглеждане на характеристиките. Но най-напред следва да бъдат споменати приликите. Курсовете по ЗБУТ съдържат запознаване с промените в закона, информиране за базовите задължения, които обезпечават нормалните условия на трудещите се, съдебни процедури при трудови инциденти, превенция на механични опасности и първа помощ при заболявания. Тези компоненти са присъщи за програмите на повечето квалификационни центрове в тази сфера. Това, което отличава обучението от разстояние, са спецификите на преподаване. Свойствени за естеството им са отдалечеността на обучаващия от обучаваните и осъщаствяването на връзката помежду тях посредством комуникационни технологии, най-често компютър, оборудван с микрофон и слушалки. Трябва да се отбележи и по-ниската индивидуална такса за участие. Логично може да се изтъкне и пестенето на време и предимството на домашната обстановка. Естеството на този вид лекции ги е превърнало в предпочитан вариант сред широката общественост. Предимства като практичност, комфорт и лесна осъществимост описват точно същността на дистанционното обучение по ЗБУТ.

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ Длъжностни лица по ЗБУТ Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице в строителството

Дистанционно обучение по ЗБУТ на Длъжностно лице в строителството

Диапазон на цените на курс за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството     Много работодатели се интересуват живо от цените на курсове и различни видове обучения, тъй като основно в повечето случаи инициативата за тях и разходите се поемат от фирмите, в които в конкретния момент служителят е на договор. Ето защо е добре да има някаква обобщена информация с конкретни суми, която да може да помогне на управителите да се ориентират в това кое е нормално и кое не като цена и колко е редно да се плати за такъв курс. Това е необходимо, защото, както знаем, покрай истинската работа и обучение има и много хора, които използват момента, за да спечелят и злоупотребят с доверието на други, които се нуждаят от тази услуга.       И така – цените на курса зависят най-вече от неговата продължителност и форма. Какво ще рече това? Ако приемем, че сте привърженици на присъствения курс и нямате доверие на новите форми като онлайн обучението, то тогава това предпочитание ще ви излезе доста скъпо. Към момента ориентировъчно трябва да знаете, че онлайн обучението излиза грубо около седемдесет-осемдесет лева, а присъственото почти два пъти по-скъпo или със сигурност над сто лева. Самият курс като цяло не представлява трудност за никой от хората, които имат право да вземат участие в него. Погледнато реално това не е кой знае какъв разход на фона на всички останали неща, които ежемесечно плаща една функционираща фирма. Но ако трябва да обучавате няколко лица, комитети и групи по безопасност, където членуват понякога и по десет души, трябва доста добре да разгледате политиката си на заплащане и избор на курс. Като вземете и предвид факта, че всяко обучение се повтаря всяка година и това не е нещо, което можете да си позволите да прескочите, защото подлежите на административна санкция, нещата стават доста сериозни като сума. Така че ако имате и най-малък шанс да подложите групата от хора, които ще обучавате на по-евтиния вариант, който е онлайн, направете го. Защо да плащате повече, като може да получите същата услуга на много по-разумна цена.       Важно е когато избирате кандидати за длъжностно лице по ЗБУТ да се интересувате от нивото на компютърна грамотност, за да сте наясно с какви възможности за избор разполагате. Тъй като в никакъв случай не е възможно да избегнете това обучение, по-добре премислете добре всички опции преди да вземете окончателно решение и да сключите прибързана, но не особено изгодна сделка от финансова гледна точка. 

Прочети повече