Категория: Обучения за КУТ и ГУТ

Без категория Дистанционно обучение по ЗБУТ Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по Ежегодно обучение на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за Ежегодно обучение на КУТ/ГУТ

За кого е предназначен сертификата за ежегодишно обучение на КУТ и ГУТ         След като вече сте наясно, че ежегодишното обучение засяга всички, е време да помислите как по-лесно да направите така, че всички членове бързо и безпроблемно да получат сертификата си за ежегодишно обучение. Само така ще си гарантирате спокойна работа. Всеки от тях трябва да притежава сертификат или друг вид документ, който може да докаже, че това обучение ежегодно е преминато. За да се улесни процеса на работа и финансовата тежест от курса, законът позволява да не се спазва строго всяка дата, а да се проявява гъвкавост при повторното обучение на всеки от членовете на комитета или групата по условия на труда. В този смисъл може да проведете обучението на някой от членовете след една година, година и половина или дори две, но не по-късно от това. Ако имате голяма фирма, която изисква многоброен комитет, направете така, че членовете да преминават обучението на групи по двама или трима. Има много варианти, които ще паснат най-добре на вашия бизнес и натовареност. Това, което е важно да запомните е, че всеки член на комитета или групата трябва да има ежегодишно обучение, което да е успешно преминато, за целия период на мандата или докато изпълнява тази длъжност във вашата фирма. Не забравяйте да се уверите, че никой не е пропуснат, за да не се окажете в неловко положение при проверка от властите, които отговарят за това обучение.        Комитетът и групата по условия на труда са органи, които са пряко свързани с всичко, което касае сигурността и безопасността на всеки от служителите в една фирма. Качественото и завършено обучение е гаранция за това, че резултатите от работата ще бъдат положителни. Когато веднъж сте създали комитет или група по условия на труда сте наясно, че задължителна част от този процес е обучението на всеки един от членовете.Първоначалното обучение е това, което дава правото да се практикува тази дейност и да се правят планове за безопасност на персонала. От там насетне всичко е практика и спазване на добър ред и дисциплина, с които ще се гарантира спокойствието на работата и целия процес. След като веднъж сте провели това обучение за своите служители, може би сте дочули от колеги, че има е ежегодишно обучение. Всеки ще си помисли дано не се отнася за мен, тъй като това е отново време, средства и промяна на работния процес. Само че то е за всеки. Или по скоро за всеки член на комитет или група по условие на труда, така че никой няма да може да го заобиколи. 

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за ЗБУТ за първоначално обучение за КУТ/ГУТ

Оптимизиране на първоначалното обучение на представители на КУТ              Комитетът по условия на труда е организация във фирмата, залегнала в нормативната база и изискваща се от всяко предприятие, което има повече от петдесет служители на брой. Всяка компания, която назначи петдесет и първия си работник, трябва задължително да пристъпи към назначаване и сформиране на работещ комитет.             С изборът обаче на неподходящи методи за обучение, изпълнението на тази на вид проста дейност може да се превърне в безкрайна, неефективна и мъчителна процедура.             Когато трябва да решавате броя на членовете на комитета, имайте предвид, че има постановени граници за този аспект. Те трябва да са поне четири и не повече от десет и по равно разделени представители на управлението и на работниците. Не прекалявайте с броя им. Съобразете го с броя на служителите си. Отклонявайки повече хора от основната им дейност, като ги включвате в комитета, рискувате да разводните нещата и така от претовареност те да не изпълняват добре нито едно от двете си задължения.              По причината, че комитетът е вътрешна организация, то негови членове е добре да бъдат опитни кадри. Хора, които са преминали през възможно повече звена и познават работния процес от много точки, биха били добър избор, защото познават силните и слаби страни на процеса, ще се включват адекватно с препоръки и съвети.              Колкото и опитни да са те обаче, всеки от представителите трябва да премине и допълнително обучение, конкретно насочено към безопасността. Най-добрият вариант би могъл да се окаже преминаване на дистанционно обучение по ЗБУТ. То ще даде възможност да работниците да се занимават с него в удобно за тях време. Те биха могли да задават своите въпроси и да изяснят неяснотите. Дистанционното обучение по ЗБУТ максимално оптимизира процеса. То дава възможност на членовете на КУТ да се чувстват максимално комфортно от собствения си дом или офис. Още повече че предоставя и повече възможности за избор на време и час за финалните изпити, които ще направят възможно успешното завършване на курса.             След като работодателят един път е избрал онлайн курсове по ЗБУТ, той успешно би могъл финансово изгодно да се възползва и от други предлагани курсове на същата платформа за други свои служители – процес, който неминуемо се налага в ежедневната работа.

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ / ГУТ

Дистанционен курс за ежегодно обучение за представители на КУТ/ГУТ

Ежегодно обучение за представители в ГУТ Абревиатурата ГУТ всъщност е съкратена форма на изписване на група по условия на труд. Функциите на този отдел от една страна включват обезпечаването на изразяване на мнение на хората от персонала в дадено предприятие (наброяващо от пет до петдесет работници включително) по проблемите, свързани с безопасността и здравето при трудова дейност. От друга стана, специалистите в този екип са ангажирани със съгласуването на исканията на служителите с възможностите, които работодателят е склонен да предложи. Логично на казаното дотук, групата се състои от от 2 души – единият е самият работодател, а другият – представител на работниците. Вторият от изброените трябва да се избере на общо събрание на организацията. С цел да бъде добре подготвен при встъпването си в длъжност, освен подобаващ курс по ЗБУТ  опълномощеният е необходимо да премине и специализирана подготовка, която бива 2 вида – първоначална и ежегодна.  Още за тази, която се осъществява всяка календарна година, вижте в по-нататъшните редове. Отличителна  черта на ежегодното обучение за представители в ГУТ е, че се състои в установените рамки на работно време и това не оказва влияние на дневния надник. Освен това работодателят е ангажиран да се погрижи за всички разноски по осъществяването на курса.Обучението по ЗБУТ може да бъде дистанционно. Продължителността му трябва да бъде поне шест учебни часа. Предвидени са главно теоретични уроци, но опитните обучаващи допълват занятията с примери от кариерата си в областта. Сред способностите, които представителите развиват, са увеличение на ефикасността на работа и модернизиране на начините на работа. Изброените играят важна роля в изпълненията на задълженията на упълномощените. Препоръчително е те да са преминали и обучение по ЗБУТ.Обучаващите лица, от своя страна, са длъжни да покриват следните изисквания: образователна степен (поне бакалавър) и професионални познания и опитност в сферата. Предназначението на курса е свързано с освежаване и увеличаване на вече изградените познания. Дейността на ГУТ е от съществена важност за работата на всяка една компания. Ежегодното обучение е нужно за осъвременяване на информацията, с която си борави представителя на служителите.

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Заседание на ГУТ и първоначално обучение – какви документи са нужни?            Когато вече сте създали експертна група по условия на труд, т.е. избрали сте хора, които ще представляват работниците и управленската част, трябва да пристъпите към действие.            Какво ще рече това – най-просто на първо време има нужда да се погрижите за обучението на всеки от представителите си. Без да се налага като мнение, в последните години преобладава тенденцията на дистанционно или онлайн обучение по ЗБУТ. То предлага много възможности и обикновено е финансово значително по-изгодно и много удобно за всеки един от участниците в него. Важно е всеки работник, който ще вземе участие в ГУТ, да знае, че първоначалното обучение за представители на КУТ/ГУТ, както и ежегодишното такова, не може да бъде в работно време и в никакъв случай под никаква форма за негова или нейна сметка.            И тъй като темата е за документацията, важно е да се каже, че трябва да има писмени доказателства за всеки преминат курс на дистанционно обучение по ЗБУТ. Центровете за дистанционно обучение по ЗБУТ трябва да предоставят сертификати, които са валидни и признати от съответните контролни органи в страната.           След като сертификатите от on-line обучението по ЗБУТ са предоставени, може да се пристъпи към първото заседание на групата. Още от самото начало всички членове трябва да са наясно, че то трябва да е протоколирано. Какво ще рече това? Ами че всяка среща между членовете на групата трябва да е записана в протокол с дата и имената на всички присъстващи членове. И накрая да се излъчи един от тях, който да води записите, т.е. да се нарече протоколчик във всички документи.            Всяко събрание не трябва да е хаотично, то трябва строго да следва своя дневен ред. Точка по точка, всички въпроси, които ще бъдат обсъждани, трябва да са записани, както и решението, което е взето по всяка от тях. Дневният ред на заседание на ГУТ трябва да засяга най-наболелите и актуални проблеми. Събранието не може да свърши, без всяка точка да е обсъдена. Съгласието си с взетите решения всеки от участниците доказва с подписа си, а участниците не могат да се разделят, без в протокола да присъства дата за следващото им събиране, която трябва да спазва периодичността на предходните заседания.

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ Длъжностни лица по ЗБУТ Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице в строителството

Дистанционно обучение по ЗБУТ на Длъжностно лице в строителството

Диапазон на цените на курс за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството     Много работодатели се интересуват живо от цените на курсове и различни видове обучения, тъй като основно в повечето случаи инициативата за тях и разходите се поемат от фирмите, в които в конкретния момент служителят е на договор. Ето защо е добре да има някаква обобщена информация с конкретни суми, която да може да помогне на управителите да се ориентират в това кое е нормално и кое не като цена и колко е редно да се плати за такъв курс. Това е необходимо, защото, както знаем, покрай истинската работа и обучение има и много хора, които използват момента, за да спечелят и злоупотребят с доверието на други, които се нуждаят от тази услуга.       И така – цените на курса зависят най-вече от неговата продължителност и форма. Какво ще рече това? Ако приемем, че сте привърженици на присъствения курс и нямате доверие на новите форми като онлайн обучението, то тогава това предпочитание ще ви излезе доста скъпо. Към момента ориентировъчно трябва да знаете, че онлайн обучението излиза грубо около седемдесет-осемдесет лева, а присъственото почти два пъти по-скъпo или със сигурност над сто лева. Самият курс като цяло не представлява трудност за никой от хората, които имат право да вземат участие в него. Погледнато реално това не е кой знае какъв разход на фона на всички останали неща, които ежемесечно плаща една функционираща фирма. Но ако трябва да обучавате няколко лица, комитети и групи по безопасност, където членуват понякога и по десет души, трябва доста добре да разгледате политиката си на заплащане и избор на курс. Като вземете и предвид факта, че всяко обучение се повтаря всяка година и това не е нещо, което можете да си позволите да прескочите, защото подлежите на административна санкция, нещата стават доста сериозни като сума. Така че ако имате и най-малък шанс да подложите групата от хора, които ще обучавате на по-евтиния вариант, който е онлайн, направете го. Защо да плащате повече, като може да получите същата услуга на много по-разумна цена.       Важно е когато избирате кандидати за длъжностно лице по ЗБУТ да се интересувате от нивото на компютърна грамотност, за да сте наясно с какви възможности за избор разполагате. Тъй като в никакъв случай не е възможно да избегнете това обучение, по-добре премислете добре всички опции преди да вземете окончателно решение и да сключите прибързана, но не особено изгодна сделка от финансова гледна точка. 

Прочети повече