Категория: Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционно обучение по ЗБУТ Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за ЗБУТ за първоначално обучение за КУТ/ГУТ

Оптимизиране на първоначалното обучение на представители на КУТ              Комитетът по условия на труда е организация във фирмата, залегнала в нормативната база и изискваща се от всяко предприятие, което има повече от петдесет служители на брой. Всяка компания, която назначи петдесет и първия си работник, трябва задължително да пристъпи към назначаване и сформиране на работещ комитет.             С изборът обаче на неподходящи методи за обучение, изпълнението на тази на вид проста дейност може да се превърне в безкрайна, неефективна и мъчителна процедура.             Когато трябва да решавате броя на членовете на комитета, имайте предвид, че има постановени граници за този аспект. Те трябва да са поне четири и не повече от десет и по равно разделени представители на управлението и на работниците. Не прекалявайте с броя им. Съобразете го с броя на служителите си. Отклонявайки повече хора от основната им дейност, като ги включвате в комитета, рискувате да разводните нещата и така от претовареност те да не изпълняват добре нито едно от двете си задължения.              По причината, че комитетът е вътрешна организация, то негови членове е добре да бъдат опитни кадри. Хора, които са преминали през възможно повече звена и познават работния процес от много точки, биха били добър избор, защото познават силните и слаби страни на процеса, ще се включват адекватно с препоръки и съвети.              Колкото и опитни да са те обаче, всеки от представителите трябва да премине и допълнително обучение, конкретно насочено към безопасността. Най-добрият вариант би могъл да се окаже преминаване на дистанционно обучение по ЗБУТ. То ще даде възможност да работниците да се занимават с него в удобно за тях време. Те биха могли да задават своите въпроси и да изяснят неяснотите. Дистанционното обучение по ЗБУТ максимално оптимизира процеса. То дава възможност на членовете на КУТ да се чувстват максимално комфортно от собствения си дом или офис. Още повече че предоставя и повече възможности за избор на време и час за финалните изпити, които ще направят възможно успешното завършване на курса.             След като работодателят един път е избрал онлайн курсове по ЗБУТ, той успешно би могъл финансово изгодно да се възползва и от други предлагани курсове на същата платформа за други свои служители – процес, който неминуемо се налага в ежедневната работа.

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ / ГУТ

Дистанционен курс за ежегодно обучение за представители на КУТ/ГУТ

Ежегодно обучение за представители в ГУТ Абревиатурата ГУТ всъщност е съкратена форма на изписване на група по условия на труд. Функциите на този отдел от една страна включват обезпечаването на изразяване на мнение на хората от персонала в дадено предприятие (наброяващо от пет до петдесет работници включително) по проблемите, свързани с безопасността и здравето при трудова дейност. От друга стана, специалистите в този екип са ангажирани със съгласуването на исканията на служителите с възможностите, които работодателят е склонен да предложи. Логично на казаното дотук, групата се състои от от 2 души – единият е самият работодател, а другият – представител на работниците. Вторият от изброените трябва да се избере на общо събрание на организацията. С цел да бъде добре подготвен при встъпването си в длъжност, освен подобаващ курс по ЗБУТ  опълномощеният е необходимо да премине и специализирана подготовка, която бива 2 вида – първоначална и ежегодна.  Още за тази, която се осъществява всяка календарна година, вижте в по-нататъшните редове. Отличителна  черта на ежегодното обучение за представители в ГУТ е, че се състои в установените рамки на работно време и това не оказва влияние на дневния надник. Освен това работодателят е ангажиран да се погрижи за всички разноски по осъществяването на курса.Обучението по ЗБУТ може да бъде дистанционно. Продължителността му трябва да бъде поне шест учебни часа. Предвидени са главно теоретични уроци, но опитните обучаващи допълват занятията с примери от кариерата си в областта. Сред способностите, които представителите развиват, са увеличение на ефикасността на работа и модернизиране на начините на работа. Изброените играят важна роля в изпълненията на задълженията на упълномощените. Препоръчително е те да са преминали и обучение по ЗБУТ.Обучаващите лица, от своя страна, са длъжни да покриват следните изисквания: образователна степен (поне бакалавър) и професионални познания и опитност в сферата. Предназначението на курса е свързано с освежаване и увеличаване на вече изградените познания. Дейността на ГУТ е от съществена важност за работата на всяка една компания. Ежегодното обучение е нужно за осъвременяване на информацията, с която си борави представителя на служителите.

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Заседание на ГУТ и първоначално обучение – какви документи са нужни?            Когато вече сте създали експертна група по условия на труд, т.е. избрали сте хора, които ще представляват работниците и управленската част, трябва да пристъпите към действие.            Какво ще рече това – най-просто на първо време има нужда да се погрижите за обучението на всеки от представителите си. Без да се налага като мнение, в последните години преобладава тенденцията на дистанционно или онлайн обучение по ЗБУТ. То предлага много възможности и обикновено е финансово значително по-изгодно и много удобно за всеки един от участниците в него. Важно е всеки работник, който ще вземе участие в ГУТ, да знае, че първоначалното обучение за представители на КУТ/ГУТ, както и ежегодишното такова, не може да бъде в работно време и в никакъв случай под никаква форма за негова или нейна сметка.            И тъй като темата е за документацията, важно е да се каже, че трябва да има писмени доказателства за всеки преминат курс на дистанционно обучение по ЗБУТ. Центровете за дистанционно обучение по ЗБУТ трябва да предоставят сертификати, които са валидни и признати от съответните контролни органи в страната.           След като сертификатите от on-line обучението по ЗБУТ са предоставени, може да се пристъпи към първото заседание на групата. Още от самото начало всички членове трябва да са наясно, че то трябва да е протоколирано. Какво ще рече това? Ами че всяка среща между членовете на групата трябва да е записана в протокол с дата и имената на всички присъстващи членове. И накрая да се излъчи един от тях, който да води записите, т.е. да се нарече протоколчик във всички документи.            Всяко събрание не трябва да е хаотично, то трябва строго да следва своя дневен ред. Точка по точка, всички въпроси, които ще бъдат обсъждани, трябва да са записани, както и решението, което е взето по всяка от тях. Дневният ред на заседание на ГУТ трябва да засяга най-наболелите и актуални проблеми. Събранието не може да свърши, без всяка точка да е обсъдена. Съгласието си с взетите решения всеки от участниците доказва с подписа си, а участниците не могат да се разделят, без в протокола да присъства дата за следващото им събиране, която трябва да спазва периодичността на предходните заседания.

Прочети повече