Категория: Дистанционно обучение по ЗБУТ

Дистанционно обучение по ЗБУТ Длъжностни лица по ЗБУТ Длъжностно лице инструктаж

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,провеждащо инструктаж по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,провеждащо инструктаж

Инструктажи, които провежда длъжностното лице, след получаване на сертификат       Функциите на длъжностното лице, провеждащо инструктажите, са ключови за спазване на здравословни и безопасни условия на труд. Чрез инструкциите, които дава на работниците, той е в състояние да предотврати или намали жертвите в аварийни ситуации. Ето защо не трябва никога да се подценява важността на инструктажа и да се прескача, само слагайки формално подпис върху съответната книга. Преминаването на курс по ЗБУТ дава на съответното длъжностно лице да провежда няколко вида инструктажи, всеки от които има своето значение и място в трудовия процес на всяка компания.        На първо място е първоначалният инструктаж, както е видимо и от името, което той носи. Той предшества всяка работа без значение за кое звено във фирмата се отнася. Той е общ за всички, не съдържа специфична информация за конкретното работно място или дейност. Най-често този инструктаж дава информация как да се действа при заплахи от общ характер и от външен източник. Началният инструктаж се отнася и за природни бедствия, върху които човек няма никакъв контрол.         Вторият вид инструктаж, който длъжностното лице има да прави провежда и ръководи, е инструктажа на работното място. Той вече е по-специфичен и е свързан с конкретни условия и дейности, отнасящи се само и предимно за фирмата, в която работи инструктираното лице. На базата на своите знания, длъжностното лице разработва адекватен план за действие при аварии и бедствия, който най-добре да предпази хората. При изготвянето на този план и инструктаж, лицето взима предвид конкретната дейност и особености на сградата, халето или каквото е помещението на работа.          Ежедневният инструктаж е друг вид. Особеното при него е, че той може да се мени в зависимост от дейността през деня. Например в строителството работата е на етапи. Такъв е и инструктажа и той се отнася за това, което ще се върши конкретно през деня.          В своята работа длъжностното лице извършва и още два вида инструктажи. Единият е периодичен. Той има също по-общ характер. Провежда се на определен период от време – месец, шестмесечие и т.н. За разлика от него извънредният инструктаж е по-особен. При него няма планиране. Той влиза в действие, когато има обстоятелства, които не би следвало да са част от нормалния работен процес. Обикновено такъв инструктаж се налага след сериозни аварии, повреди в оборудването или травми на хора в следствие на работа. За радост той се налага рядко, но е неизменна част от работата на длъжностното лице по инструктажите и е негово задължение, когато това се наложи. 

Прочети повече
Без категория Дистанционно обучение по ЗБУТ Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по Ежегодно обучение на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за Ежегодно обучение на КУТ/ГУТ

За кого е предназначен сертификата за ежегодишно обучение на КУТ и ГУТ         След като вече сте наясно, че ежегодишното обучение засяга всички, е време да помислите как по-лесно да направите така, че всички членове бързо и безпроблемно да получат сертификата си за ежегодишно обучение. Само така ще си гарантирате спокойна работа. Всеки от тях трябва да притежава сертификат или друг вид документ, който може да докаже, че това обучение ежегодно е преминато. За да се улесни процеса на работа и финансовата тежест от курса, законът позволява да не се спазва строго всяка дата, а да се проявява гъвкавост при повторното обучение на всеки от членовете на комитета или групата по условия на труда. В този смисъл може да проведете обучението на някой от членовете след една година, година и половина или дори две, но не по-късно от това. Ако имате голяма фирма, която изисква многоброен комитет, направете така, че членовете да преминават обучението на групи по двама или трима. Има много варианти, които ще паснат най-добре на вашия бизнес и натовареност. Това, което е важно да запомните е, че всеки член на комитета или групата трябва да има ежегодишно обучение, което да е успешно преминато, за целия период на мандата или докато изпълнява тази длъжност във вашата фирма. Не забравяйте да се уверите, че никой не е пропуснат, за да не се окажете в неловко положение при проверка от властите, които отговарят за това обучение.        Комитетът и групата по условия на труда са органи, които са пряко свързани с всичко, което касае сигурността и безопасността на всеки от служителите в една фирма. Качественото и завършено обучение е гаранция за това, че резултатите от работата ще бъдат положителни. Когато веднъж сте създали комитет или група по условия на труда сте наясно, че задължителна част от този процес е обучението на всеки един от членовете.Първоначалното обучение е това, което дава правото да се практикува тази дейност и да се правят планове за безопасност на персонала. От там насетне всичко е практика и спазване на добър ред и дисциплина, с които ще се гарантира спокойствието на работата и целия процес. След като веднъж сте провели това обучение за своите служители, може би сте дочули от колеги, че има е ежегодишно обучение. Всеки ще си помисли дано не се отнася за мен, тъй като това е отново време, средства и промяна на работния процес. Само че то е за всеки. Или по скоро за всеки член на комитет или група по условие на труда, така че никой няма да може да го заобиколи. 

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за ЗБУТ за първоначално обучение за КУТ/ГУТ

Оптимизиране на първоначалното обучение на представители на КУТ              Комитетът по условия на труда е организация във фирмата, залегнала в нормативната база и изискваща се от всяко предприятие, което има повече от петдесет служители на брой. Всяка компания, която назначи петдесет и първия си работник, трябва задължително да пристъпи към назначаване и сформиране на работещ комитет.             С изборът обаче на неподходящи методи за обучение, изпълнението на тази на вид проста дейност може да се превърне в безкрайна, неефективна и мъчителна процедура.             Когато трябва да решавате броя на членовете на комитета, имайте предвид, че има постановени граници за този аспект. Те трябва да са поне четири и не повече от десет и по равно разделени представители на управлението и на работниците. Не прекалявайте с броя им. Съобразете го с броя на служителите си. Отклонявайки повече хора от основната им дейност, като ги включвате в комитета, рискувате да разводните нещата и така от претовареност те да не изпълняват добре нито едно от двете си задължения.              По причината, че комитетът е вътрешна организация, то негови членове е добре да бъдат опитни кадри. Хора, които са преминали през възможно повече звена и познават работния процес от много точки, биха били добър избор, защото познават силните и слаби страни на процеса, ще се включват адекватно с препоръки и съвети.              Колкото и опитни да са те обаче, всеки от представителите трябва да премине и допълнително обучение, конкретно насочено към безопасността. Най-добрият вариант би могъл да се окаже преминаване на дистанционно обучение по ЗБУТ. То ще даде възможност да работниците да се занимават с него в удобно за тях време. Те биха могли да задават своите въпроси и да изяснят неяснотите. Дистанционното обучение по ЗБУТ максимално оптимизира процеса. То дава възможност на членовете на КУТ да се чувстват максимално комфортно от собствения си дом или офис. Още повече че предоставя и повече възможности за избор на време и час за финалните изпити, които ще направят възможно успешното завършване на курса.             След като работодателят един път е избрал онлайн курсове по ЗБУТ, той успешно би могъл финансово изгодно да се възползва и от други предлагани курсове на същата платформа за други свои служители – процес, който неминуемо се налага в ежедневната работа.

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ Длъжностни лица по ЗБУТ

Дистанционен курс за Длъжностно лице,което управлява трудовите процеси

Дистанционен курс за Длъжностно лице ,ръководещо трудовите процеси

Длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – времетраене на курса     Длъжностното лице, което управлява трудовите процеси, е една точно толкова сложна длъжност, колкото е дълго и наименованието й. В тази категорията влизат всички ръководни кадри, които имат пряко или косвено значение за управлението на процесите на труд в компанията. В тази графа се включват всички – от мениджъра или управителя до ръководителя на най-малкото и крайно звено във фирмата. Важно е да се знае, че те като кадри с ръководни функции имат най-голямо отношение и отговорност за това, подчинените им, а и те самите да спазват правилата на безопасност на труда.    След като вече имате своите хора на ръководни функции е важно да им осигурите и най-доброто първоначално и ежегодно обучение. Курсът, който длъжностните лица, ръководещи трудовите процеси преминават, е стандартен курс по безопасност на условията на труд. Важното в случая обаче е да предвидим и да изберем най-краткия и лесен начин да обучим ръководния персонал, имайки предвид, че това е ключова част от него. Не е възможно всички ръководни кадри да отсъстват по едно и също време, за да вземат участие в този курс. Затова най-добре те да преминават този курс стъпаловидно, без да се пречи на трудовия процес.     Тъй като курсът задължително трае най-малко тридесет лекторски часа, то трябва да се съобрази за колко най-кратко те могат да се преминат. Би било добре ръководните кадри да се разделят на групи в зависимост от броя им и да се извика лектор на място във фирмата, който ще обучава всяка от групите по различно време на деня.     Добър вариант би било и онлайн обучението, при който фирмата ще купи достъп за всички служители, които подлежат на това обучение. След това всеки от тях ще определи темпото си на работа и времето, което ще отделя на ден за учене. В този случай обаче е много важно да се постави краен срок за всички, тъй като свободата на учене може да доведе до доста голямо забавяне на завършването на този курс.     Като далновиден ръководен кадър всеки мениджър трябва да предвиди максимум месец за това обучение на длъжностни лица, които управляват трудовите процеси. Имайки предвид, че става въпрос за хора, на всеки се налага да прекъсне обучението за малко, да отсъства, да вземе отпуск по болест, за дете и т.н. Така че тридесет дни е един разумен и спокоен срок, но не повече от това.

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ

Същност на дистанционното обучение по ЗБУТ

дистанционни курсове по ЗБУТ

Предимства на онлайн курсове по ЗБУТ Темата за здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в днешни дни е твърде актуална, най-вече в сферите на труд, в които рисковете от нараняване са относително високи. Законът, с който са въведени в страната, датира от началото на демократичните промени. Основни приоритети са безопасността и здравето на трудещите се. Спазването на приетите норми е от изключителна важност, като нарушенията често водят до големи парични санкции. С времето ясно се е очертала необходимостта от адекватно и професионално обучение по ЗБУТ. Тази функция в обществото се изпълнява от редица институции, фирми и частни лица. Всички те предлагат различни видове курсове, сред които като най-бързо развиващ се и най-проспериращ се очертава дистанционният. Той се характеризира най-вече с удобството и достъпността си, но тези качества са само малка част от привилегиите, които придобиват избралите го. Известна най-вече с онлайн варианта си, тази форма на подготовка често бива сравнявана с останалите, в които се изисква задължително присъствие, и почти винаги излиза победител при паралелно разглеждане на характеристиките. Но най-напред следва да бъдат споменати приликите. Курсовете по ЗБУТ съдържат запознаване с промените в закона, информиране за базовите задължения, които обезпечават нормалните условия на трудещите се, съдебни процедури при трудови инциденти, превенция на механични опасности и първа помощ при заболявания. Тези компоненти са присъщи за програмите на повечето квалификационни центрове в тази сфера. Това, което отличава обучението от разстояние, са спецификите на преподаване. Свойствени за естеството им са отдалечеността на обучаващия от обучаваните и осъщаствяването на връзката помежду тях посредством комуникационни технологии, най-често компютър, оборудван с микрофон и слушалки. Трябва да се отбележи и по-ниската индивидуална такса за участие. Логично може да се изтъкне и пестенето на време и предимството на домашната обстановка. Естеството на този вид лекции ги е превърнало в предпочитан вариант сред широката общественост. Предимства като практичност, комфорт и лесна осъществимост описват точно същността на дистанционното обучение по ЗБУТ.

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ Длъжностни лица по ЗБУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

длъжностно лице

      Задължения на длъжностното лице, ръководещо трудови процеси и защо трябва да премине курс по ЗБУТ?      Често пъти задълженията на лица, като длъжностното такова, ръководещо трудовите процеси, се размиват. В повечето случаи му се вменяват дейности, които не го засягат, т.е. надвишават се, което е също толкова страшно, колкото да му се отнемат такива и да се дават на други, неангажирани с безопасността. В първият случай прекалената натовареност го прави неспособен и неадекватен във важни ситуации, а второто води до недостатъчно познаване на работата и в последствие до некомпетентност.              С посочването на конкретните дейности, които трябва да се поемат от длъжностното лице, ще бъдат избегнати много от по-горните недоразумения и нежелани ефекти.              Като първо и най-важно длъжностното лице по трудовите процеси води и управлява нивото на риска за всеки, работещ в строителната фирма. За да може успешно да върши това, лицето трябва да познава степента на риск и опасност във всеки момент на работата, и да го проучил възможно най-задълбочено.              Основната наредба, която се спазва от всички, работещи с риска и здравето на работното място, е Наредба 2. Ето защо от длъжностното лице се изисква да я познава, спазва и прилага със всички свои дейности. За да познава тази наредба, трябва да се спомене, че е необходимо да е преминат специален курс по ЗБУТ с възможност обучението по безопасност да стане и дистанционно, по време на който това лице да се запознае подробно със законовите изисквания.              Както споменахме и по-рано, познаването на конкретните задължения води до успешна работа. Длъжностното лице трябва да познава тези на всеки участник в работата, за да може да му подсигури безопасни и нормални условия на труд.              Основно внимание трябва да се обърне на монтажните работи. Те трябва да са съгласувани до най-малка подробност, за да са успешни и безпроблемни. Най-важното, за да върви всичко по план, е всеки от участниците в работата да е получил съответния и навременен инструктаж. Правилно проведените обяснения от компетентно лице по добрия начин са сами по себе си гаранция за спазването на нормите за безопасност и сигурност на работа. За целта инструктажите не трябва да се възпроизвеждат едно към едно, а да се приспособяват успешно към конкретните условия на работа.

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ Длъжностни лица по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,което провежда инструктажи по БЗР

ИЗВЪНРЕДНИЯТ ИНСТРУКТАЖ ПО БЗР КАТО ЧАСТ ОТ РАБОТНИЯ ПРОЦЕС  Инструктажите, които са предвидени от закона, са няколко на брой. Част от тях са задължителни, за други дори никога не идва време, но все пак те съществуват и има своето място в работата. Освен първоначалните знания, които всеки от нас има от обща култура, е необходимо всяко лице, което ще отговаря за сигурността, да премине поне дистанционно обучение по ЗБУТ. Все пак всяка длъжност и сфера на работа има свои особености. За разлика от началния и периодичния, извънредният инструктаж е нещо, с което много от нас никога не са се сблъсквали и той ще бъде разгледан по-долу. Причините, по които се налага той, не винаги са приятни. В този смисъл една от тях е непосредствено възникнала трудова злополука. Тя дава знак, че нещо е пропуснато. И показва конкретни грешки и несъответствия. Освен това, всяко природно бедствие и производствена авария, поради лошо функциониране на определена машина, изисква припомняне и преговаряне на правилата за безопасност.   Ежегодните проверки по безопасност също са чест показател за нередности. Така че ако са констатирани такива, те на свой ред също изискват провеждане на извънреден инструктаж. Всяко нововъведение в компанията изисква служителите да преминат адекватно и нужно обучение. Ако има и най-малка промяна в реда на производствения процес, закупена и инсталирана е нова техника, която ще се обслужва и подържа от наличния персонал, то това е задължителна предпоставка за извънреден инструктаж. Не са за подценяване и случаите, когато поради различни причини има служители, които за дълго време отсъстват от производствения и работен процес. Всяко отсъствие над четиридесет и пет дни, без значение дали това е отпуск или болничен, предполага съответния служител да бъде обучен или да му се припомнят основните правила за безопасност на труда. Още по-важно е това да се спази при по-дълги отсъствия като завръщането от майчинство и от неплатен отпуск, който може да трае не дни, а години. По същността на своята дейност, всеки контролен орган може изиска такъв инструктаж, след като е констатирал нарушение при регулярна проверка. Без значение причината, всеки извънреден инструктаж трябва да е придружен от съответните протоколи и документи.

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ Координатор по БЗР в строителството,

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Предимства на онлайн обучението за координатор в строителството      Координаторът по ЗБУТ в строителството има основа функция да контролира всички строително-монтажни работи по време на ремонт или строеж на обект. Всяко такова лице носи огромна отговорност за здравето и живота на работниците, които изпълнителят е наел за завършване на проекта. В същото време координаторът трябва да има определени знания, за да може да заеме длъжността си и да изпълнява вменените му задължения. Това става посредством обучение за квалификация, което се нарича курс по ЗБУТ. Този курс дава удостоверение, с което длъжността на координатор може да бъде заета.       Обучението може да стане по няколко начина. Важно е всеки работодател и работник да избере за себе си това, което е най-добро за персонала и е най-щадящо към процеса на работа. Обикновено хората, които активно ползват интернет и смарт технологии се насочват директно към онлайн вариантите. Както вече споменахме, онлайн обучението има много предимства, така че в никакъв случай няма да сгрешите, ако изберете този вариант пред другите. На първо място е фактът, че няма да се налага да правите компромис със свободното си време. В тази връзка онлайн обучението спестява всички разходи за присъствие на място за лекция. Дори и да сте в същия град, отново ще имате някакви разходи като гориво или градски транспорт. А ако се наложи да отидете в друг град заради курса, сметката набъбва още повече. Тогава вероятно ще трябва и да запазвате стая в хотел, да харчите за храна и други. Това са разходи без възвръщаемост, които всеки мениджър би искал да избегне.        Ако оставим настрана разходите, ще видим, че все още има много други предимства в избора на този начин на обучение. Най-вече това е достъпът до материали и свободата на разпределяне на времето за подготовка. Електронните материали са много лесни за употреба и навигация. Те се отварят от всеки таблет, смартфон или друго преносимо устройство, което подържа формата на файловете и има връзка с интернет. Именно тази връзка дава свободата да се чете когато и където можете, без да имате ограничения за време и място. Естествено винаги има възможност да разпечатате написаното, ако този вариант ви е по-удобен и не възприемате модерните начини. Онлайн обучението предвижда и тест, който също не изисква да пътувате и да губите време. Резултатите от един такъв тест излизат моментално. След това вече може да пристъпите към заявяване на удостоверение за преминат курс по ЗБУТ. Това е една добре свършена работа, от която всички остават удовлетворени. 

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ / ГУТ

Дистанционен курс за ежегодно обучение за представители на КУТ/ГУТ

Ежегодно обучение за представители в ГУТ Абревиатурата ГУТ всъщност е съкратена форма на изписване на група по условия на труд. Функциите на този отдел от една страна включват обезпечаването на изразяване на мнение на хората от персонала в дадено предприятие (наброяващо от пет до петдесет работници включително) по проблемите, свързани с безопасността и здравето при трудова дейност. От друга стана, специалистите в този екип са ангажирани със съгласуването на исканията на служителите с възможностите, които работодателят е склонен да предложи. Логично на казаното дотук, групата се състои от от 2 души – единият е самият работодател, а другият – представител на работниците. Вторият от изброените трябва да се избере на общо събрание на организацията. С цел да бъде добре подготвен при встъпването си в длъжност, освен подобаващ курс по ЗБУТ  опълномощеният е необходимо да премине и специализирана подготовка, която бива 2 вида – първоначална и ежегодна.  Още за тази, която се осъществява всяка календарна година, вижте в по-нататъшните редове. Отличителна  черта на ежегодното обучение за представители в ГУТ е, че се състои в установените рамки на работно време и това не оказва влияние на дневния надник. Освен това работодателят е ангажиран да се погрижи за всички разноски по осъществяването на курса.Обучението по ЗБУТ може да бъде дистанционно. Продължителността му трябва да бъде поне шест учебни часа. Предвидени са главно теоретични уроци, но опитните обучаващи допълват занятията с примери от кариерата си в областта. Сред способностите, които представителите развиват, са увеличение на ефикасността на работа и модернизиране на начините на работа. Изброените играят важна роля в изпълненията на задълженията на упълномощените. Препоръчително е те да са преминали и обучение по ЗБУТ.Обучаващите лица, от своя страна, са длъжни да покриват следните изисквания: образователна степен (поне бакалавър) и професионални познания и опитност в сферата. Предназначението на курса е свързано с освежаване и увеличаване на вече изградените познания. Дейността на ГУТ е от съществена важност за работата на всяка една компания. Ежегодното обучение е нужно за осъвременяване на информацията, с която си борави представителя на служителите.

Прочети повече
Дистанционно обучение по ЗБУТ Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Заседание на ГУТ и първоначално обучение – какви документи са нужни?            Когато вече сте създали експертна група по условия на труд, т.е. избрали сте хора, които ще представляват работниците и управленската част, трябва да пристъпите към действие.            Какво ще рече това – най-просто на първо време има нужда да се погрижите за обучението на всеки от представителите си. Без да се налага като мнение, в последните години преобладава тенденцията на дистанционно или онлайн обучение по ЗБУТ. То предлага много възможности и обикновено е финансово значително по-изгодно и много удобно за всеки един от участниците в него. Важно е всеки работник, който ще вземе участие в ГУТ, да знае, че първоначалното обучение за представители на КУТ/ГУТ, както и ежегодишното такова, не може да бъде в работно време и в никакъв случай под никаква форма за негова или нейна сметка.            И тъй като темата е за документацията, важно е да се каже, че трябва да има писмени доказателства за всеки преминат курс на дистанционно обучение по ЗБУТ. Центровете за дистанционно обучение по ЗБУТ трябва да предоставят сертификати, които са валидни и признати от съответните контролни органи в страната.           След като сертификатите от on-line обучението по ЗБУТ са предоставени, може да се пристъпи към първото заседание на групата. Още от самото начало всички членове трябва да са наясно, че то трябва да е протоколирано. Какво ще рече това? Ами че всяка среща между членовете на групата трябва да е записана в протокол с дата и имената на всички присъстващи членове. И накрая да се излъчи един от тях, който да води записите, т.е. да се нарече протоколчик във всички документи.            Всяко събрание не трябва да е хаотично, то трябва строго да следва своя дневен ред. Точка по точка, всички въпроси, които ще бъдат обсъждани, трябва да са записани, както и решението, което е взето по всяка от тях. Дневният ред на заседание на ГУТ трябва да засяга най-наболелите и актуални проблеми. Събранието не може да свърши, без всяка точка да е обсъдена. Съгласието си с взетите решения всеки от участниците доказва с подписа си, а участниците не могат да се разделят, без в протокола да присъства дата за следващото им събиране, която трябва да спазва периодичността на предходните заседания.

Прочети повече