Дистанционно обучение за Длъжностно лице,провеждащо инструктаж

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,провеждащо инструктаж по ЗБУТ

By in , ,
No comments

Инструктажи, които провежда длъжностното лице, след получаване на сертификат

Дистанционно обучение за Длъжностно лице,провеждащо инструктаж

      Функциите на длъжностното лице, провеждащо инструктажите, са ключови за спазване на здравословни и безопасни условия на труд. Чрез инструкциите, които дава на работниците, той е в състояние да предотврати или намали жертвите в аварийни ситуации. Ето защо не трябва никога да се подценява важността на инструктажа и да се прескача, само слагайки формално подпис върху съответната книга. Преминаването на курс по ЗБУТ дава на съответното длъжностно лице да провежда няколко вида инструктажи, всеки от които има своето значение и място в трудовия процес на всяка компания.

       На първо място е първоначалният инструктаж, както е видимо и от името, което той носи. Той предшества всяка работа без значение за кое звено във фирмата се отнася. Той е общ за всички, не съдържа специфична информация за конкретното работно място или дейност. Най-често този инструктаж дава информация как да се действа при заплахи от общ характер и от външен източник. Началният инструктаж се отнася и за природни бедствия, върху които човек няма никакъв контрол.

        Вторият вид инструктаж, който длъжностното лице има да прави провежда и ръководи, е инструктажа на работното място. Той вече е по-специфичен и е свързан с конкретни условия и дейности, отнасящи се само и предимно за фирмата, в която работи инструктираното лице. На базата на своите знания, длъжностното лице разработва адекватен план за действие при аварии и бедствия, който най-добре да предпази хората. При изготвянето на този план и инструктаж, лицето взима предвид конкретната дейност и особености на сградата, халето или каквото е помещението на работа.

         Ежедневният инструктаж е друг вид. Особеното при него е, че той може да се мени в зависимост от дейността през деня. Например в строителството работата е на етапи. Такъв е и инструктажа и той се отнася за това, което ще се върши конкретно през деня.

         В своята работа длъжностното лице извършва и още два вида инструктажи. Единият е периодичен. Той има също по-общ характер. Провежда се на определен период от време – месец, шестмесечие и т.н. За разлика от него извънредният инструктаж е по-особен. При него няма планиране. Той влиза в действие, когато има обстоятелства, които не би следвало да са част от нормалния работен процес. Обикновено такъв инструктаж се налага след сериозни аварии, повреди в оборудването или травми на хора в следствие на работа. За радост той се налага рядко, но е неизменна част от работата на длъжностното лице по инструктажите и е негово задължение, когато това се наложи.